Striped Baron Girod de l'Ain. (HP) Baron Girod de l'Ain sport. (SJH)