Valentin Ruch (Shrub) [Elisabeth Tschudin seedling] (SJH)

July 25, 2009