Rosa x francofurtana agatha () [] (SJH)

August 10, 2005